Privacyverklaring Traveldeal.be

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 17-11-2020

Traveldeal.be neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Wie zijn wij?

traveldeal.be is een website gemaakt door Bookit. Dit betreft de besloten vennootschap Bookit B.V., kantoorhoudende te (1076 DE) Amsterdam aan Olympisch Stadion 37, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32055813.

Middels onze website traveldeal.be worden er persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Privacy is voor Bookit B.V. (hierna: Bookit) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Bookit allemaal doen met de informatie die we via onze diensten over jou te weten komen.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: - het verlenen van toegang tot onze website - het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website - het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de gemaakte boekingen op onze website - het voeren van gesprekken via de op onze de website geboden chatoptie - het opnemen van contact met jou, indien hierom wordt verzocht - het opnemen van contact met jou, voor, tijdens of na jouw reis met betrekking tot huidige reis of als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten of voor een nieuwe reis - het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website - het verbeteren en evalueren van onze website en diensten, onder andere middels klanttevredenheidsonderzoeken - het in kaart brengen van onze doelgroep en bijbehorende interesses, o.a. om het internetaanbod voor jou interessanter te maken middels het tonen van relevante reclame welke aansluit bij jouw interesses via zowel onze eigen websites als websites van derden - het toesturen van (een van) onze algemene en/of gepersonaliseerde nieuwsbrieven indien je je hiervoor hebt ingeschreven

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die we met jou zijn aangegaan, wij daar een gerechtvaardigde reden voor hebben, dan wel wij dit op grond van de wet mogen of

Welke gegevens verwerken wij?

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden: - NAW-gegevens - Geboortedatum - Nationaliteit - Land - Geslacht - E-mailadres - Telefoonnummer - Klantnummer - Informatie over de door jou geboekte reis (zoals vertrekdatum, verblijfsduur, accommodatiegegevens, vluchtgegevens, reizigersgegevens, vervoersinformatie - Informatie over de laatst door jou bekeken vakantie en/of aangegeven reisvoorkeur - IP-adres - Cookie ID's - Apparaatgegevens - Betalingsgegevens - Eventuele persoonsgegevens die door jou worden ingevuld als inhoud van een bericht bijvoorbeeld via de chatfunctie, het contactformulier, sociale media, winactie aanmeldformulieren of feedback tools - Eventuele relevante medische persoonsgegevens die door jou worden verstrekt bij het boeken van een reis, waaronder bijvoorbeeld allergieën, dieetvoorkeuren of fysieke ongemakken

Hoelang bewaart Bookit uw gegevens

Bookit bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Verstrekken wij gegevens aan derde partijen?

Wij verstrekken jouw gegevens niet onnodig aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan de volgende bedrijven die deze gegevens in onze opdracht verwerken: - Externe ICT-dienstverleners - Applicatieleveranciers - De partijen die cookies aanleveren, zie ons cookie statement

Daarnaast kunnen wij jouw gegevens ook verstrekken aan derde partijen, die zelfstandig bepalen hoe ze met jouw gegevens zullen omgaan. Wij hebben geen invloed op het gebruik van jouw gegevens door deze partijen aangezien zij zelf bepalen voor welk doel zij deze precies nodig hebben en aan wie zij deze weer verstrekken.

Deze persoonsgegevens worden alleen verwerkt door deze partijen wanneer je deze zelf beschikbaar stelt aan deze partijen of wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Dit kunnen de volgende bedrijven zijn: - Hotels en overige accommodatieverschaffers - Betaaldiensten als je via onze site betaalt - Reisorganisaties - Autohuurmaatschappijen - Vliegmaatschappijen - Verzekeraars

Welke e-mails kan ik ontvangen?

Wij versturen verschillende e-mails. Deze e-mails zijn opgesplitst in twee onderwerpen, namelijk serviceberichten en nieuwsbrieven.

Serviceberichten

Deze e-mails dienen enkel om je te informeren over belangrijke veranderingen of updates gerelateerd aan de diensten die je bij ons hebt afgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld wijzigingen in jouw boeking, belangrijke aanvullende reisinformatie, wijzigingen in onze voorwaarden of de reisvoorwaarden.

Nieuwsbrieven

Indien je ons voorafgaande toestemming hebt verleend, houden wij je via onze nieuwsbrieven op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en verschillende vormen van dienstverlening. We stellen de nieuwsbrieven samen op basis van jouw persoonlijke gegevens, zoals jouw eerdere bestellingen, surfgedrag en klikgedrag op onze website. Wil je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen, meld je dan daarvoor af. Onderaan elke nieuwsbrief zit een link om u (deels) uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. U kunt er ook voor kiezen om tijdelijk de ontvangst van onze nieuwsbrief te pauzeren. Als u zich heeft uitgeschreven kan het zijn dat u toch nog 1 of 2 dagen een nieuwsbrief van ons ontvangt, want de verwerking van de uitschrijvingen duurt even. Als het onverhoopt niet lukt om u uit te schrijven, stuurt u dan even een mail naar klantenservice@traveldeal.be, dan verwerken wij dit voor u.

Hoe zijn jouw gegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast, maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van jouw gegevens en communicatie en slaan wij jouw wachtwoord enkel gehasht op.

Wat zijn jouw rechten

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming kortweg de AVG, beschik je over een aantal privacy rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan. In deze privacy verklaring hebben we over onze wijze hoe we met jouw privacy om gaan al meer uitleg gegeven.

Onderstaand een opsomming van de rechten die volgens de AVG gelden: - Inzage: Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd opvragen. Als je de persoonsgegevens wilt inzien die wij van je hebben vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen; - Wijzigen: Als je veranderingen wilt aanbrengen, verbeteren of aanvullen in de persoonsgegevens die je hebt ingezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe indienen bij Bookit; - Verwijderen: Als je dat wenst zullen wij op jouw verzoek jouw persoonsgegevens verwijderen. In enkele gevallen kunnen wij dat (nog) niet inwilligen, omdat bijvoorbeeld de persoonsgegevens nog nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst dan wel hiervoor door ons omschreven noodzakelijke doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld. In voorkomend geval kun je ons dan wel tussentijds verzoeken de verwerking te beperken; - Beperken van de verwerking: Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Bookit te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. - Recht van bezwaar: Als een bepaalde verwerking op grond van het 'gerechtvaardigd belang' van Bookit of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking; - Gegevensoverdracht: Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Bookit te verkrijgen. Bookit zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare machinaal leesbare vorm, zoals CSV, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen; - Toestemming intrekken: In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Bookit je daardoor en daarna bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft en aantoonbaar maakt wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. We kunnen je bijvoorbeeld vragen om je klantnummer, om te controleren of jij het echt bent. We laten je binnen één maand weten of we aan je verzoek zullen voldoen, en proberen dit ook binnen één maand af te handelen. Als je verzoek erg complex is, kan het zijn dat we extra tijd nodig hebben om aan verzoek te voldoen en zullen dit aan je melden.

Cookies

Voor de toelichting en het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het cookie statement elders op onze site. Daar kun je lezen wat het zijn, waarom wij ze gebruiken, welke cookies we plaatsen en wat de voordelen van cookies voor jou zijn.

Hoe zit het met websites waar jullie naar toe linken?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 17-11-2020.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Bookit je gegevens gebruikt, dan kun je ons bereiken op de gegevens onderaan het document. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Bookit jouw gegevens verwerkt, kun je ons bereiken op de gegevens onderaan het document. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

traveldeal.be p.a. Bookit B.V.
Olympisch Stadion 37
1076 DE Amsterdam
info@bookit.nl
088 033 1528

iDeal Mister Cash Visa Mastercard Maestro